Tieteellisten välineiden ja kojeiden sekä niiden osien, varaosien, varusteiden ja tiettyjen työkalujen tullittomuus

Tulli voi myöntää kirjallisesta hakemuksesta tieteellisille välineille ja kojeille, niiden varaosille, osille, varusteille sekä tietyille työkaluille tullittomuusasetuksen (jäljempänä TtA) nojalla tullittomuusluvan. Arvonlisävero kuitenkin kannetaan.

Tullittomuuslupaa haetaan kirjallisesti hyvissä ajoin ennen tuontia, ja se esitetään Tullille tavaroiden tulliselvityksessä. Luvan voi saada julkinen tai yleishyödyllinen laitos tai sen yksikkö tai Tullin hyväksymä yksityinen laitos, joiden päätoiminta on opetus tai tieteellinen tutkimus. Luvan saaminen edellyttää myös, että tavarat on tarkoitettu voittoa tavoittelemattomaan tieteelliseen tutkimukseen tai opetukseen.

Huomaa, että tavarasta kannettava tulli voi olla tullitariffin tai alkuperäetuuskohtelun perusteella 0 %, jolloin tullittomuusluvasta ei ole taloudellista hyötyä.

Mitä tarkoitetaan tieteellisellä välineellä ja kojeella?

Tässä yhteydessä ”tieteellisellä välineellä ja kojeella” (jäljempänä laite) tarkoitetaan laitetta, joka teknisten ominaisuuksiensa ja tuottamiensa tulosten perusteella sopii yksinomaan tai pääasiallisesti tieteellisten toimintojen suorittamiseen. Teknisillä ominaisuuksilla tarkoitetaan ominaisuuksia, jotka aiheutuvat kyseisen laitteen rakenteesta tai siihen sen tavanomaiseen laitetyyppiin nähden tehdyistä muutoksista. Näiden ominaisuuksien ansiosta laitteen suorituskyky on korkeatasoisempi kuin laitteiden, joita tavallisesti käytetään teollisuuden tai kaupan harjoittamiseen liittyvissä töissä.

Jos teknisten ominaisuuksien perusteella ei voida kiistattomasti määrittää, onko laitetta pidettävä tieteellisenä vai ei, ratkaisevaa on sen käyttötarkoitus. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa laitteen katsotaan olevan tieteellinen, jos sitä käytetään tieteellisiin tarkoituksiin.

Points to consider

Tullittomuusasetuksen mukainen tullittomuus edellyttää aina tullittomuuslupaa, joka on myönnetty ennen tavaroiden hyväksymistä vapaaseen liikkeeseen. Luvan tuoda tullitta tieteellisiä välineitä ja kojeita voi saada julkinen tai yksityinen laitos tai sen yksikkö, jonka toiminta on pääasiallisesti opetusta tai tieteellistä tutkimusta.

Tullittomuuslupa myönnetään sellaisille tullittomuusasetuksessa tarkoitetuille tieteellisille välineille ja kojeille, jotka tuodaan voittoa tavoittelemattomaan tieteelliseen tutkimukseen tai opetukseen.


Tullittomuus voidaan myöntää myös tieteellisiin laitteisiin tarkoitetuille varaosille, osille, varusteille ja työkaluille. Varusteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tavaroita, jotka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi tieteellisen laitteen kanssa ja joilla parannetaan laitteen suorituskykyä tai käyttömahdollisuuksia. ”Työkaluilla” tarkoitetaan kyseisten laitteiden kunnossapitoon, tarkastamiseen, vakaamiseen tai korjaamiseen käytettäviä työkaluja.

Tullittomuus voidaan myöntää, kun varaosat, osat, varusteet tai työkalut tuodaan samaan aikaan kuin se tieteellinen laite, johon ne on tarkoitettu. Tullittomuus voidaan myöntää myös silloin, kun varaosat, osat, varusteet tai työkalut tuodaan myöhemmin edellyttäen, että ne voidaan tunnistaa tarkoitetuksi laitteisiin

 • jotka on hyväksytty aiemmin tullittomiksi tullittomuusluvalla ja joka ovat edelleen luonteeltaan tieteellisiä TtA:ssa tarkoitetulla tavalla
 • joihin sovellettaisiin tullittomuutta, kun haetaan tullittomuutta varaosille, osille, varusteille tai työkaluille
 • jotka täyttävät TtA 44 artiklan tullittomuudelle säädetyt edellytykset, kun haetaan tullittomuutta varaosille, osille, varusteille tai työkaluille.

Tullittomuuslupaa kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen tavaroiden tuontia. Lupaa ei voida myöntää sen jälkeen kun tavarat on tulliselvitetty vapaaseen liikkeeseen. Lupaa voidaan hakea yhdellä hakemuksella useille laitteille tai tavaroille, vaikka ne tuotaisiin eri aikaan. Tullittomuuslupa on voimassa enintään kuusi kuukautta, mutta Tulli voi erityisistä syistä asettaa pidemmän voimassaoloajan. Lupa on kirjallinen ja maksuton. Ennakkoratkaisuja ei anneta.

Hakemus on tehtävä laitoksen tai yksikön nimissä. Lupaa haetaan tullilomakkeella 848s tai 849s tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on lomakkeessa mainitut tiedot. Hakemuksen voi allekirjoittaa

 • henkilö, jolla on laitoksen puolesta myönnetty nimenkirjoitusoikeus
 • henkilö, jonka nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö on valtuuttanut tekemään hakemuksen.
  Tällöin hakemukseen on liitettävä alkuperäinen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittama valtakirja.

Tullittomuuslupahakemus lähetetään osoitteeseen Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 OULU tai sähköpostitse osoitteeseen lupakeskus(at)tulli.fi


Tavarasta on tehtävä tulli-ilmoitus. Tullittomuutta pyydetään tulli-ilmoituksella tietyillä koodeilla.

 • menettelykoodi 40 xx (xx on edeltävä menettely)
 • tieteellisten välineiden ja kojeiden kansallinen menettelykoodi 3RF
 • varaosien, osien ja varusteiden sekä työkalujen kansallinen menettelykoodi C13
 • EDI-ilmoituksella ilmoitetaan tullittomuusluvan numero ja päiväys koodilla 1ZZZ kohdassa Tapahtuman liiteasiakirja tai Tavaraerän liiteasiakirja
 • SAD-lomakkeella tullittomuusluvan numero ja päiväys ilmoitetaan kohdassa 44.

Jos tavaroille on myönnetty tullittomuus tullittomuusasetuksen 44 ja 45 artiklan perusteella, niiden lainaamista, vuokraamista, myyntiä ja edelleen luovuttamista on rajoitettu. Jos tavaroita on tarkoitus lainata, vuokrata, luovuttaa vastikkeellisesti tai vastikkeetta, siitä on ilmoitettava etukäteen tullille. Lähtökohtaisesti lainaus, vuokraus tai luovuttaminen johtaa tuontitullien kantamiseen. Tullittomuus pysyy kuitenkin voimassa, jos tavarat lainataan, vuokrataan tai luovutetaan sellaiselle taholle, johon voidaan soveltaa tullittomuutta samalla perusteella ja jos kyseinen taho käyttää näitä tavaroita tullittomuuden myöntämiseen oikeuttaviin tarkoituksiin.

Tullille on myös ilmoitettava, jos laitos ei enää täytä tullittomuuden edellytyksiä tai jos tavaroita aiotaan käyttää muuhun kuin TtA 44 tai 45 artiklassa säädettyihin tarkoituksiin. Tällöin tavaroista kannetaan tuontitullit.

Ilmoitukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen lupakeskus(at)tulli.fi.


Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 42–52 sekä 57 ja 58 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta


Contact us
Customs Authorisation Centre
Monday to Friday 8 am–4 pm
P.O. Box 56, 90401 Oulu
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback