Rajoitukset ja elintarvike- ja kulutustavaravalvonta

Joidenkin tavaroiden tuontia on rajoitettu tai niiden tuonti on kokonaan kielletty joko EU:n tai kansallisilla säännöksillä. Rajoituksia liittyy esimerkiksi aseiden, kasvien, elintarvikkeiden, jätteiden ja lääkkeiden tuontiin.

Suomessa Tulli on tuontirajoituksia valvova viranomainen. Muut viranomaiset kuitenkin hallinnoivat rajoituksia ja myöntävät mahdollisia tuontilupia; esimerkiksi Poliisihallitus (aseet), Suomen ympäristökeskus SYKE (jätteet) tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (lääkkeet).

Tullin rajoituskäsikirjaan on koottu yhteen tuonti-, vienti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on määrätty valvontaviranomaiseksi. Rajoituskäsikirja koostuu itsenäisistä osioista, jotka on ryhmitelty rajoitustenalaisten tavaroiden mukaan. Kunkin osion kohdalla selvitetään kyseiseen tavaraan liittyvät rajoitukset eri tullimenettelyissä.

Tuontirajoitusten ilmoittaminen tulli-ilmoituksella

Tuontirajoitukset ilmoitetaan tuonti-ilmoituksella koodeilla. Koodit voivat olla

  • negaatiokoodeja (eli tuotavat tavarat eivät ole rajoituksen tarkoittamia tavaroita, vaikka ne luokitellaan samaan nimikkeeseen)
  • toimenpidekoodeja (tavaraan kohdistuu tuontirajoitus) tai
  • lupakoodeja (tuontiluvan ilmoittaminen).

Jos jonkin tavaran tuontia on rajoitettu, tuojan on tarvittaessa haettava tuontilupa näitä rajoituksia hallinnoivalta viranomaiselta. Luvan numero on ilmoitettava tuonti-ilmoituksessa. Sen lisäksi lupa on esitettävä silloin, kun tavara asetetaan menettelyyn, jos lupaviranomainen niin määrää tai tulli vaatii. Tarvittaessa lupaan tehdään lupaehtojen mukaisesti esimerkiksi merkinnät tuoduista määristä.

Tuontikiellot ja kansainväliset pakotteet

YK ja EU ovat päättäneet eräistä alueellisista tuontikielloista ja pakotteista, jotka ovat toistaiseksi voimassa tapauskohtaisesti. Päätösten voimaan saattamisesta, täytäntöönpanosta ja raportoinnista vastaa ulkoasiainministeriö. Lisätietoja saa ministeriön kauppapoliittisen osaston vientivalvonta-asioiden yksiköstä ja ministeriön nettisivuilta.

Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback