Valmisteveron veronhuojennus ja maksunlykkäys

Valmisteverotuslain 105 §:n mukaisella huojennuksella tarkoitetaan sitä, että Tulli voi erityisistä syistä hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa suoritettua tai suoritettavaa valmisteveroa, veronlisäystä, viivekorkoa, viivästyskorkoa tai lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa tai poistaa sen kokonaan tilanteissa, joissa verotus on toimitettu tullia koskevien säännösten mukaan ja valmistevero on kannettu tai tullaan kantamaan tullauksen yhteydessä.

Huojennus voidaan myöntää, jos valmisteveron periminen täysimääräisenä olosuhteet huomioon ottaen olisi ilmeisen kohtuutonta tai jos kysymys on sellaisista veronalaisista tuotteista, joita käytetään rajoitetun ajan tutkimus- tai kehittämishankkeissa, joiden tarkoituksena on ympäristöystävällisempien tuotteiden tai uusiutuvista luonnonvaroista saatavien polttoaineiden tekninen kehittäminen.

Valmisteverotuslain 105 §:n mukaisella maksun lykkäyksellä tarkoitetaan, että Tulli voi erityisistä syistä hakemuksesta myöntää veron maksamisen lykkäystä tilanteissa, joissa verotus on toimitettu tullia koskevien säännösten mukaan ja valmistevero on kannettu tai tullaan kantamaan tullauksen yhteydessä. Perusteita maksunlykkäyksen myöntämiselle ovat hakijasta riippumattomat poikkeukselliset olosuhteet, veronmaksukyvyn olennainen alentuminen sekä muut erityiset syyt. Maksunlykkäyksessä verovelkaa suoritetaan osamaksuohjelman mukaan.

Veronhuojennus

Yksilöi vapaamuotoisessa hakemuksessa, millä perusteella ja mistä haet huojennusta. Lähetä vapaamuotoinen hakemus Tullin kirjaamoon: Yhteystiedot

Tulli lähettää sinulle kirjallisen päätöksen. Päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Huojennuksen hakeminen ei keskeytä erääntyneen veron perintää. Perintä keskeytyy ainoastaan, jos huojennusta myönnetään ja vain huojennusta koskevalta osalta.

Maksunlykkäys

Hae maksunlykkäystä kirjallisella hakemuksella. Saat Tullilta kirjallisen päätöksen, joka on maksuton. Päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Jos sinulle myönnetään maksunlykkäystä, kannetaan lykkäysajalta maksunlykkäyskorkoa, joka määräytyy veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 4 §:ssä säädetyn viivekoron mukaisesti. Lykkäys voidaan myöntää kuitenkin ilman korkoa, jos koron periminen olisi ilmeisen kohtuutonta.

Lähetä maksunlykkäyshakemus Tullin kirjaamoon: Yhteystiedot

Hakemuksessa täytyy olla seuraavat tiedot:

  1. Hakijan henkilötiedot/yritystiedot ja yhteystiedot
  2. Perustelut/syyt maksunlykkäyspyynnölle
  3. Ehdotus maksusuunnitelmaksi
  4. Mille tullauspäätökselle lykkäystä haetaan
  5. Allekirjoitus
  6. Jos hakemuksen on laatinut asiamies, liitä mukaan valtakirja.

                            

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords Excise duty

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback