Muualta EU:sta ostetun vientituotteen etuuskohtelu

Tavarantoimittajan ilmoitus

Tavarantoimittajan ilmoitusta (englanniksi Supplier's declaration) käytetään EU-maiden välisessä ja jäsenmaavaltioiden sisäisessä kaupassa silloin, kun on tarpeen ilmoittaa tavaran ostajalle tai vastaanottajalle tavaroiden alkuperäasema.

Alkuperäaseman ilmoittaminen on tarpeellista, jos tavarat viedään edelleen joko sellaisenaan tai jatkojalostuksen jälkeen etuuskohtelulla sopimusmaihin. Tavarantoimittajan ilmoituksen perusteella tuotteelle voidaan viennissä antaa etuuskohteluun oikeuttava alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitysketjun on aina oltava aukoton, niin että se kattaa kaikki tuotteeseen liittyvät tapahtumat valmistajalta useankin kauppatapahtuman kautta viejälle ja edelleen sopimusmaan vastaanottajalle.

Myös Turkin tulliliittokaupan yhteydessä saatetaan A.TR.-tavaratodistuksen lisäksi tarvita tavarantoimittajan ilmoitus tavaroiden alkuperäasemasta (Euro-Välimeri-kumulaatio, EUR-MED). Tällaisessa kaupassa käytettävillä A.TR.-tavaratodistuksilla voidaan osoittaa vain tavaroiden tullioikeudellinen asema eli vapaassa liikkeessä olo, eikä siis tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.

Tavarantoimittajan ilmoitus on käytössä (tosin käytännössä melko harvoin) myös eräissä vapaakauppasopimuksissa ja -järjestelyissä, joihin liittyy täyskumulaation soveltamismahdollisuus: ETA, AKT/EPA, MMA, Algeria, Marokko ja Tunisia. Mainittuihin sopimuksiin liittyvät tavarantoimittajan ilmoitukset eroavat jonkin verran EU:n sisäisessä kaupassa käytettävistä ilmoituksista sekä toisistaan.

Tekstimalleissa tavarantoimittajan ilmoituksista käytetään virheellistä nimitystä ”hankkijan ilmoitukset”.

Tulli voi tarkastaa tavarantoimittajan ilmoituksen jälkikäteen

Tulli voi tarkastaa tavarantoimittajan ilmoituksessa esitetyt tiedot jälkikäteen. Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan INF 4 -todistuksella. Jos tavarantoimittajan ilmoitus osoittautuu väärin perustein laadituksi, niin myös tavarantoimittajan ilmoituksen perusteella vientituotteelle annettu tai laadittu alkuperäselvitys on perusteeton. Tällöin viejämaan tulli ilmoittaa määrämaan tullille, että määrämaassa esitetty alkuperäselvitys on pätemätön.

Points to consider

Tavarantoimittajan ilmoituksen voi antaa tavaran myyjä tai toimittaja, jolla on tiedot ja asiakirjatodisteet tavaran alkuperäasemasta. Nämä todisteet voivat perustua joko yrityksen omaan valmistuskirjanpitoon tai toiselta samassa tai muussa EU-maassa olevalta yritykseltä saatuun asianmukaiseen tavarantoimittajan ilmoitukseen.

Kun sovelletaan Euro-Välimeri-kumulaatiota, ilmoituksen antaja voi käyttää alkuperän osoittamiseen myös tuontitullauksessa esitettyä EUR.1-tavaratodistusta tai alkuperäilmoitusta taikka vastaavasti EUR-MED-alkuperäselvitystä ja näillä saatua etuuskohtelua. Tämä osoitetaan ilmoittamalla tullausnumero ja/tai alkuperäasiakirjan laatu ja numero.

Käytännössä ostaja ilmoittaa myyjälle esimerkiksi tilauksen yhteydessä, tarvitseeko hän myyjältä tavarantoimittajan ilmoituksen ja sen, mihin EU:n tullietuussopimusmaihin tapahtuvaa vientiä varten tämä ilmoitus tarvitaan. Tällöin tavarantoimittajan ilmoituksen antajan täytyy varmistaa, että ilmoituksen kattamat tavarat täyttävät juuri kyseisten viennin kohdemaiden kanssa tehtyjen unionin vapaakauppasopimusten alkuperäsääntöjen ehdot.

Tavarantoimittajan ilmoituksia voidaan antaa myös jälkikäteen, jos tavaran tilaus- tai toimitusvaiheessa ei vielä tiedetty, että ilmoitusta tullaan tarvitsemaan.

Tavarantoimittajan ilmoitus toimii perusteena EUR.1-tavaratodistusten ja alkuperäilmoitusten sekä vastaavasti myös EUR-MED-alkuperäselvitysten antamiselle. Ilmoituksen avulla voidaan myös osaltaan osoittaa oman yrityksen jatkojalostamien vientituotteiden alkuperäasema.

Tulliviranomaiset voivat edellyttää, että tavarantoimittajan ilmoituksen tiedot tai itse ilmoitus esitetään todisteena tavaroiden alkuperäasemasta.

Ilmoitus voidaan antaa joko

  1. yksittäisille lähetyksille tai
  2. pitkäaikaisilmoituksena.

Ilmoituksia voidaan antaa

  1. alkuperätuotteille ja
  2. jalostetuille, mutta ei vielä alkuperätuotteen asemaa saavuttaneille tuotteille.

Tavarantoimittajan ilmoitusten mallit suomeksi ja englanniksi:


Jos tavarantoimittaja toimittaa säännöllisesti viejälle tai kaupan alan toimijalle tavaralähetyksiä, ja kaikkien lähetysten tavaroiden alkuperäaseman odotetaan olevan sama, tavarantoimittaja voi antaa yhden ilmoituksen, joka kattaa tavaroiden lähetykset pidemmälle ajalle (tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitus).

Tavarantoimittajan pitkäaikaisilmoitus on laadittava tietyn ajanjakson aikana lähetettyjä lähetyksiä varten, ja siinä on ilmoitettava kolme päivämäärää:

a) ilmoituksen laatimispäivä (antamispäivä)

b) ajanjakson alkamispäivä (alkamispäivä), joka ei voi olla aikaisemmin kuin 12 kuukautta ennen antamispäivää tai myöhemmin kuin 6 kuukautta antamispäivän jälkeen

c) ajanjakson päättymispäivä (päättymispäivä), joka ei voi olla myöhemmin kuin 24 kuukautta alkamispäivän jälkeen.

Tavarantoimittajan on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle viejälle tai kaupan alan toimijalle, jos pitkäaikaisilmoitus ei ole voimassa joidenkin tai kaikkien toimitettujen tai toimitettavien tavaralähetysten osalta.

Lähetyskohtainen ilmoitus voidaan laatia kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan (esim. lähetysluetteloon).

Pitkäaikaisilmoitus annetaan erillisellä asiakirjalla, jonka ilmoituksen antava yritys voi laatia yrityksen omalle lomakepohjalle mallitekstien mukaisesti. Tavarantoimittajan ilmoituksessa on käytettävä sitä kieltä, jolla muutkin kauppaa koskevat asiakirjat laaditaan (esim. kauppalasku). 


Jos tulli tai tavarantoimittajan ilmoituksen saaja haluavat tarkastaa ilmoituksen tietojen oikeellisuuden ja aitouden, ilmoituksen saaja pyytää ilmoituksen antajaa hankkimaan INF 4 -todistuksen (INF 4 Information certificate). Todistus annetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa tavarantoimittajan ilmoitus on laadittu.

Tavarantoimittajan ilmoituksen antaja hakee INF 4 -todistusta tullilta (painettu lomake, jossa sarjanumero). Tulli tarkastaa tiedot ja vahvistaa INF 4 -todistuksen. Viranomaisen vahvistuskohtaan tulee maininta, että ilmoitus on annettu oikein (correct) tai että sitä ei ole annettu oikein (not correct). Ilmoituksen antaja lähettää todistuksen sitä pyytäneelle tulliviranomaiselle, joka ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin.

Yksityiskohtaiset ohjeet INF 4 -tiedotustodistusten antamisesta määräaikoineen on esitetty Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 64–66 artiklassa.


Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback