Valitukset

Muutoksenhaun pakollinen ensimmäinen vaihe on oikaisuvaatimuksen tekeminen Tullin antamaan päätökseen. Tämä koskee päätöksiä, jotka on annettu 1.1.2016 jälkeen. Vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi tehdä valituksen.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus
PL 120
00521 Helsinki

Huomioitavaa: Verovalitukset tulivat maksullisiksi hallinto-oikeuksissa 1.1.2016. Maksu on 250 euroa.

Valituksen määräajat

Valitusaika tullin määräämistä, palauttamista tai peruuttamista koskevassa asiassa on kolme vuotta tullivelan tiedoksisaannista, kuitenkin aina vähintään 60 päivää, kun oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä on saatu tieto. Muissa asioissa valitusaika on 30 päivää siitä, kun oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä on saatu tieto.

Valituskirjelmän sisältö

Tee valitus kirjallisesti. Osoita valituskirjelmä Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valituskirjelmässä on oltava seuraavat tiedot:

  1. päätös, johon haetaan muutosta
  2. mitä muutoksia päätökseen haetaan
  3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirjelmän liitteet

Liitä valituskirjelmään:

  1. päätös, johon haet muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  3. asiakirjat, joihin vetoat vaatimuksesi tueksi, jollet ole niitä jo aikaisemmin toimittanut.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Points to consider

You should lodge your claim with Customs within the given time limit

30 days

In all other matters except those concerning repayment or remission of customs duty (e.g. penalty fees).

3 months

If you’re applying to have the customs declaration invalidated based on Article 174 (previously Article 237) of the Union Customs Code. For example when returning goods ordered online.

12 months

If you’re applying for a revised decision based on Article 116(1)(b) (previously Article 238) of the Union Customs Code. For example when returning a company’s goods that are defective or do not comply with the terms of the contract.                                           

3 years

If you’re applying for repayment/remission based on Article 116(1)(a), (c) or (d) (previously Article 236) due to overcharged amounts of customs duty, due to error by the competent authorities or due to reasons of equity.


Read more
Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback