Tulli suojaa yhteiskuntaa

Tulli suojaa yhteiskuntaa turvaamalla kuljetusketjuja, varmistamalla tavaraturvallisuutta ja torjumalla rajat ylittävää rikollisuutta. Tulli torjuu kansalaisten terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä ympäristöön kohdistuvia uhkia ja lisäksi huumeiden ja muiden vaarallisten aineiden salakuljetusta sekä harmaata taloutta. Tulli hoitaa monimuotoisia toimeenpano- ja valvontatehtäviä eri ministeriöiden ja hallinnonalojen lukuun.

Tulli on toimivaltainen viranomainen rajat ylittävän liikenteen valvonnassa ja tekee tiiviistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tullilla on vahva rooli myös Maailman tullijärjestössä ja Euroopan unionissa. Vahvan yhteistyöosaamisen, tehokkaan riskianalyysin ja analyysitoiminnan sekä valvonnan toimintamallien kehittämisen kautta Tulli pystyy nopeasti, koordinoidusti ja vaikuttavasti reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin.

Tullivalvonta kohdistuu liikennevirtoihin

Tulli valvoo tavara-, kulkuneuvo- ja matkustajaliikennettä EU:n ulko- ja sisärajoilla. Tullivalvontaa kohdennetaan kohdevalinnan ja riskianalyysin perusteella. Tullin tehtävänä on estää muun muassa huumeiden, uhanalaisten eläin- ja kasvilajien sekä niistä saatavien tuotteiden tuonti, eläin- ja kasvitautien leviäminen, kansallisten kulttuuriaarteiden vienti sekä rahanpesuun tai muuhun rikolliseen toimintaan liittyvän käteisen rahan tuonti ja vienti. Tullilla on tärkeä rooli myös aseiden, joukkotuhoaseiden ja niiden materiaalien leviämisen torjumisessa.

Rikostorjunta painottuu rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan

Tulli suojaa yhteiskuntaa torjumalla rajat ylittävää rikollisuutta tehokkaiden valvontamenetelmien sekä nykyaikaisten teknisten laitteiden ja tietojärjestelmien avulla. Tullin rikostorjunta ehkäisee erityisesti vakavaa rikollisuutta, joka hyödyntää kansainvälisen kaupan rakenteita, logistiikkaa sekä maksuliikennettä. Tullirikollisuuden torjunnassa Tullin keinoja ovat mm. tiedustelutoiminta, tullien väliset kansainväliset yhteydet ja kansallinen viranomaisyhteistyö.

Tulli tutkii itse tullirikokset, kuten tuontiin ja vientiin liittyvät huumausaine- ja talousrikokset. Tulli keskittyy erityisesti kansainvälisen ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan ja ehkäisyyn.

Harmaan talouden torjunta

Tulli toteuttaa valtakunnallista harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaa, jonka tarkoitus on muun muassa tehostaa rikoshyödyn jäljittämistä ja poisottamista, minimoida laittomalla toiminnalla saatavia hyötyjä sekä kasvattaa rikollisen toiminnan kiinnijäämisen riskiä. Strategialla ei pyritä vain verovahinkojen ja rikoshyödyn minimoimiseen, vaan puututaan laajemmin kansainvälisen kaupan säännöstelyrikkomuksiin sekä YK:n ja EU:n pakotteiden toimeenpanoon. Lisäksi Tulli valvoo Verohallinnon kantovastuulle kuuluvien verolajien maksamista ja tekee verovajearviointia.

Jälkiverotusoikeuden kautta Tullin yritystarkastus varmistaa tulliasioinnin oikeellisuutta sekä asiakkaiden tasapuolisten kilpailuedellytysten toteutumista.

Terveyteen kohdistuvien uhkien torjunta

Tulli suojaa kuluttajaa valvomalla elintarvikkeiden ja -kulutustavaroiden tuontia. Tuotannon globalisoitumisen ja tuotevalikoiman laajentumisen seurauksena markkinoille tulee yhä enemmän terveydelle ja turvallisuudelle kyseenalaisia ja jopa vaarallisia tuotteita sekä tuoteväärennöksiä. Tullin elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan painopiste on riskiarvioinnin perusteella ongelmallisiksi epäillyissä tuoteryhmissä ja tuotteissa.

                            

Contact us
Customs Information Service, Private customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.
In car tax matters, kindly contact the Tax Administration (vero.fi)


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback